محصولات

تصویر نام کالا کد فنی DPS اورجینال کد
لاستیک دبه 9 تخت لبه استاندارد 1390.09.09.1 4 495 120 897
لاستیک دبه 12 تخت 1390.12.12.1 4 505 120 897
لاستیک دبه BPW 14 1390.14.14.1 00 10 2203 02
لاستیک دبه 16 تخت لبه استاندارد 1390.16.16.1 4 510 120 897
لاستیک دبه ترمز16 گود 1390.16.16.2 4 516 120 897
لاستیک دبه 20 تخت لبه استاندارد 1390.20.20.1 4 520 120 897
لاستیک دبه ترمز20 گود 1390.20.20.2 4 526 120 897
لاستیک دبه 24 تخت لبه استاندارد 1390.24.24.1 4 530 120 897
لاستیک دبه ترمز24 گود 1390.24.24.2 4 536 120 897
لاستیک دبه 27 تخت FH 1390.27.27.1 4 540 120 897
لاستیک دبه 27 گود FH 1390.27.27.2 4 547 120 897
لاستیک دبه 30 تخت لبه ضخیم 1390.30.30.0 4 540 120 897