گروه سوپاپ درب و کتابی و سبک سنگین و سوزنی گیر بکس